Dekbedden24.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de wettelijke garantie bepalingen voor deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

Dekbedden24.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Indien klachten van de afnemer door Dekbedden24.nl gegrond worden bevonden, zal Dekbedden24.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dekbedden24.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende product, dan wel (naar keuze van Dekbedden24.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dekbedden24.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dekbedden24.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dekbedden24.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dekbedden24.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Gegronde klacht

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage en/of
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.